Nejlevnější zákonnné pojištění vozidel online srovnání v kalkulačce

Zákonné pojištění vozidel jinak také Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidel či lidově povinné ručení, musí mít každé vozidlo, které chce jezdit a využívat pozemní komunikace v České republice. Zde si můžete toto pojištění srovnat a sjednat online. Pomocí naší kalkulačky, která porovnává desítky tisíc variant zákonného pojištění vozidel z nabídky tuzemských pojišťoven, můžete nalézt opravdu to nejlevnější zákonné pojištění pro vaše vozidlo.

Co lze uhradit ze zákonného pojištění vozidel - povinného ručení?

Rozsah pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinného ručení, upravuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a to v § 6 a § 7.

Z povinného ručení viníka uhradí pojišťovna v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku poškozenému zejména:

  • způsobenou škodu na zdraví nebo usmrcením
  • způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci
  • ušlý zisk

Plnění za tyto škody však pojišťovna vyplatí maximálně do výše limitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě (např. 35 mil. Kč při pojištění sjednaném se základním limitem plnění)

Dále pojišťovna proplatí

  • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků za výše uvedené škody. Ovšem v souvislosti se škodou na majetku nebo ušlém zisku pouze v případě neoprávněného krácení pojistného plnění pojistitelem nebo neoprávněného odmítnutí, a v případě, kdy pojišťovna nedodrží povinnosti, které jí ukládá § 9 zákona (především lhůty)
  • náhrady nákladů vynaložených na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, jejichž nárok prokazuje a uplatňuje zdravotní pojišťovna

Co se škodami, které se nehradí ze zákonného pojištění vozidel - povinného ručení?

Při uplatňování nároku na odškodnění za újmy způsobené při dopravní nehodě je nutno vycházet především z faktu, že odpovědnost za tyto škody nese viník nehody, nikoli pojišťovna, u které má viník sjednáno povinné ručení. Ano, viník nehody pak má právo, aby za něj poškozenému uhradila škody pojišťovna, z jeho povinného ručení, a to v rozsahu daného zákonem a pojistnou smlouvou.

Co s odškodněním, na které poškozený nedosáhne prostřednictvím zákonného pojištění vozidla viníka nehody?

Pokud jako poškozený nejste spokojeni s plněním pojišťovny a domníváte se, že újma, která vám při dopravní nehodě byla způsobena, zasluhuje vyšší odškodnění, můžete toto odškodnění nárokovat přímo po viníkovi nehody. Oporu pro to najdete v první řadě v § 420 občanského zákoníku, který říká, že „každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti“, což zavinění dopravní nehody bezesporu je. Občanský zákoník pak chápe nároky poškozených v mnohem širším kontextu, než zákon č. 168/1999 Sb., který řeší de facto nároky viníka (povinné ručení je přece jen pojištěním osoby, která je viníkem nehody).

Nejmarkantnější rozdíly mezi občanským zákoníkem a zákonem upravujícím povinné ručení co do nároků poškozeného na odškodnění jsou případy, kdy při dopravní nehodě dojde k usmrcení poškozeného nebo vzniku trvalé invalidity.

Listina základních práv a svobod zaručuje každému právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života. Ustanovení § 11 a dalších občanského zákoníku pak pojem ochrany osobnosti konkretizuje jako právo na ochranu života a zdraví, lidské důstojnosti, soukromí a tak dále. Smrt blízké osoby bezesporu má dopad do soukromého a osobního života pozůstalých. Stejně jako invalidita obrátí člověku život a soukromí naruby. Od míry a intenzity takového dopadu, tedy imateriální újmy, se pak odvíjí výše finanční náhrady, kterou může poškozený po viníkovi nehody vymoci. Soud vezme při rozhodování o výši náhrady samozřejmě v úvahu také okolnosti, za kterých k újmě došlo.

Soudní spory tohoto charakteru jsou zpravidla velmi složité a vyžadují velmi dobré právní znalosti.

Dalším příkladem toho, které ztráty můžete nárokovat přímo u viníka nehody, je úhrada nákladů za právní zastupování, pokud vám toto není již proplaceno z povinného ručení viníka (viz výše). Pokud se tedy v uplatňování nároků z povinného ručení nevyznáte a najmete si kvůli tomu právníka, můžete po viníkovi nehody žádat úhradu nákladů za toto právní zastupování. Zde je ovšem potřeba dát si velký pozor na účelnost vynaložených nákladů, neboť jen účelně vynaložené náklady můžete nárokovat po viníkovi. Zaplatit si právníka na to, aby pojišťovně doložil rozsah poškození vašeho vozidla, nebudou asi účelně vynaložené prostředky. Jiná je situace, pokud chcete prokázat ušlý zisk, který je vysoký a jehož prokazování je komplikované.

Každopádně je dobré vědět, že jako poškozený možná máte nárok na vyšší odškodnění, než kterého se vám dostalo prostřednictvím pojišťovny viníka nehody. Záleží samozřejmě na situaci.

Pro použití naší kalkulačky opiště antispamový kód:


ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL